PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ
PRO NAŠE ČLENY ALPENVEREINU

Podmínky pro uzavření připojištění:

1. úhrada za připojištění musí být na účet alpenverein.cz připsána nejpozději 3 pracovní dny před nástupem cesty
2. pojištění přes nás si mohou sjednat pouze členové Alpenvereinu, kteří jsou registrováni přes alpenverein.cz (sekce Praha-Innsbruck č. 608) a mají uhrazené členské příspěvky na aktuální rok
3. začátek připojištění se musí shodovat s dnem odjezdu (dnem vycestování); pokud byste rádi využili připojištění na pobyt v zahraničí, který je delší než 8 týdnů, může být začátek připojištění 57. den pobytu v zahraničí (toto však neplatí pro tarif "Svět nad 6.000 m")


Připojištění je možné objednat zde


Pro české, slovenské a polské členy ÖAV, kteří mají trvalý pobyt v zemích EU, nemají trvalý pobyt v Rakousku a neplatí si v Rakousku zákonné zdravotní pojištění a jsou zaregistrováni u rakouského Alpenvereinu prostřednictvím alpenverein.cz (tj. sekce Praha-Innsbruck, č.608), nabízíme ve spolupráci s pojišťovenskou burzou KNOX a rakouskou pojišťovnou Europäische Reiseversicherung připojištění pro cesty do zahraničí označené jako Alpenverein Premium Einzelreisseschutz.

Maximální doba připojištění je 4 měsíce.

Toto připojištění mohou členové ALPENVEREIN.CZ uzavřít pro následující případy:

a. onemocnění v zahraničí - nabídka pro všechny ty členy ÖAV, pro které nejsou dostatečné pojistné sazby základního pojištění (výdaje za léčebné výkony v cizině) ve výši 10 000 €. Během krátké chvilky můžete on-line systémem navýšit svou pojistnou ochranu na částku 500 000 €.
b. pobyt mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů - v případě pobytu v zahraničí, který je delší než 8 týdnů neplatí ta část standardního pojištění (které je součástí členství v ÖAV), která se týká výdajů za všechny lékařské výkony v cizině a další výkony a služby, které na tento segment výkonů navazují. Pojištění od 57. dne pobytu s pojistným krytím ve výši 500 000 € umožňuje tato nabídka.
c. pobyty a aktivity ve výškách nad 6000 metrů – připojištění pro členy ÖAV umožňuje pojistit i záchranné a pátrací akce, lékařské výkony v zahraničí a lékařsky zdůvodněné převozy při nehodách nad 6000 m.


POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ KRYTÍ BYLO STANOVENO TAKTO:

Pojištění a pojistné krytí pojistné limity
Lékařské výkony v cizině
 1. transport do nemocnice/převoz do € 500.000,-
 2. ambulantní ošetření *
 3. pobyt v nemocnici
 4. transport do místa trvalého bydliště do 100% všech výdajů
 5. repatriace zemřelého do 100% všech výdajů
Pojistné krytí (dle bodů 1.-5.) při neočekávaném akutním onemocnění u chronických onemocnění do € 50.000,-
Záchrana a pátrání v cizině
 6. záchranné a pátrací akce v případě nehody, při nouzové situaci v horách nebo na vodě do € 25.000,-

* Pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast ve výši € 70,- za osobu.

Pojistná ochrana lékařských výkonů v cizině platí při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Pojistná ochrana za záchranu a pátrání v cizině platí pro aktivity ve volném čase. Pojištění neplatí v zemi, ve které má pojištěná osoba trvalý pobyt. Za nemoc je podle všeobecně známých lékařských standardů považován nenormální tělesný nebo duševní stav.


V případě lékařských výkonů jsou kryty:

1. všechny výdaje za lékařsky zdůvodněný převoz nemocného z ciziny do zdravotního zařízení v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu vč. výdajů za převoz za jednu doprovodnou, postiženému blízkou osobu. Předpokladem pro převoz postiženého je kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu i to, že
1.1 postižený je v ohrožení života nebo
1.2 léčebná péče v místě úrazu neodpovídá standartní úrovní ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu nebo
1.3 pobyt postiženého v nemocnici bude trvat více než 5 dnů
2. navýšené výdaje v zahraničí (nikoliv v zemi trvalého pobytu)
2.1 za neodkladnou a z lékařského hlediska nutnou léčbu vč. lékařem předepsaných léků,
2.2 za nutný převoz do nejbližší vhodné nemocnice
jsou kryty částkou € 500.000,-
3. všechny výdaje za převoz zemřelého do místa jeho posledního trvalého pobytu
4. výdaje za převoz (z ciziny do místa trvalého pobytu, výdaje za převoz v zemi trvalého pobytu, výdaje za repatriaci) postiženého jsou kryty jen tehdy, když tyto služby provede jedna ze smluvních organizací uvedená na členském průkazu Alpenvereinu. V opačném případě budou tyto výdaje kryty částkou max. € 750,-.


V případě záchranných a pátracích akcí jsou kryty:

výdaje až do výše € 25.000,- za osobu a pojistnou událost.
Pod pojmem výdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové výdaje místních záchranářských týmů a organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž i náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytně nutné, jestliže pojištěný utrpěl úraz nebo se dostal do tísně nebo do takové situace (na horách nebo na vodě), ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován (totéž platí v případě smrti).
Za výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou považovány pouze prokazatelné výdaje za záchranu nebo pátrání vč. převozu postiženého z místa nehody na nejbližší sjízdnou komunikaci nebo až do nejbližší nemocnice.


Pojistná ochrana platí pro jednu cestu a pro zvolenou délku pojistného období

Délka pojistného období je určena zvolenou výší ceny připojištění. Zvolenou cenu připojištění je nutné uhradit před nástupem na cestu. Uhrazením ceny pojištěnec současně potvrzuje souhlas s uvedenými podmínkami i se smluvními podmínkami tohoto připojištění. Základ smluvních podmínek tvoří pojistné podmínky Evropské cestovní pojišťovny ERV-RVB ÖAV 2014 – tyto podmínky viz dále. Všechny pojistné ochrany platí subsidiárně.
Začátek připojištění se musí shodovat se dnem odjezdu (dnem vycestování). Pokud byste rádi využili připojištění na pobyt v zahraničí, který je delší než 8 týdnů, může být začátek připojištění 57. den pobytu v zahraničí (toto však neplatí pro tarif "Svět nad 6.000 m").


CENY PŘIPOJIŠTĚNÍ:

CENY PŘIPOJIŠTĚNÍ V CZK, PLATNÉ OD 1.3.2017
  Délka pojistného období Evropa Svět Svět nad 6.000 m
Jednotlivci 5 dnů 330,- 550,- 11000,-
17 dnů 690,- 1185,-
31 dnů 990,- 1485,-
2 měsíce 2035,- 3055,- 17875,-
3 měsíce 3440,- 5500,- 24750,-
4 měsíce 4950,- 7920,- 31625,-
Rodiny 5 dní 715,- 1155,- -
17 dní 1430,- 2420,- -
31 dní 2035,- 3025,- -
2 měsíce 4125,- 6160,- -
3 měsíce 6930,- 11055,- -
4 měsíce 9955,- 15895,- -

K uvedeným cenám se připočítává poplatek za bankovní převod ve výši 100,- CZK.
Aktuální kurz pro přepočet ceny pojištění: 1 € = 27,50 CZK.

V uvedené tabulce platí:

Rodiny – až max. 7 společně cestujících osob, z toho max. 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských poměrech
Evropa – Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Rusko
Svět nad 6000 m – pojistná ochrana u uvedených tarifů platí také při vícedenních výstupech na vrcholy vyšší než 6000 m, které jsou turisticky organizované a vedené průvodcem či vůdcem s platným oprávněním. Zvoleným tarifem musí být pokryta celá doba cesty.

O připojištění platné pro výstupy na vrcholy vyšší než 6000 m, které si členové organizují sami nebo nejsou vedené průvodcem či vůdcem, je možné pojišťovnu požádat. Zpracování nabídky trvá obvykle 2 pracovní dny.


ON-LINE SYSTÉM PRO UZAVÍRÁNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PREMIUM EINZELREISESCHUTZ:

ON-LINE systém pro uzavírání tohoto pojištění je v režimu NONSTOP tj. pojištění je možné uzavírat kdykoliv a kdekoliv o pracovních dnech i o svátcích.

Podmínky pro uzavření připojištění ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ:
- úhrada za připojištění v CZK ve zvolené výši musí být na účet alpenverein.cz připsána nejpozději 3 pracovní dny před nástupem cesty, při pozdější úhradě není možné připojištění aktivovat a pojistnou smlouvu potvrdit
- pojištění si mohou sjednat pouze členové Alpenvereinu, kteří jsou registrováni přes alpenverein.cz (sekce Praha-Innsbruck č. 608) a mají uhrazené členské příspěvky na aktuální rok

Postup úhrady – po vyplnění registraci obdržíte číslo, které použijete jako variabilní symbol při elektronické platbě připojištění. Jakmile bude platba připsána na účet alpenverein.cz, obdržíte potvrzení o připojištění emailem.


Kompletní informace o připojištění pro cesty do zahraničí pro české a slovenské členy registrované u ALPENVEREIN.CZ (sekce Praha-Innsbruck) zajišťuje společnost ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 - tel: +420 257 328 388, e-mail: alpenverein@alpenverein.cz.


ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ - OMEZENÍ A VÝJIMKY:

Pojistná ochrana se v případě lékařských výkonů nevztahuje na:

- léčebné výkony a služby, které byly započaty před začátkem zahraniční cesty;
- léčebné výkony a služby u chronických onemocnění kromě těch, které jsou nutné při řešení akutních a náhlých záchvatů;
- léčebné výkony a služby, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
- ošetření zubů kromě těch léčebných výkonů a služeb, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů;
- léčebné výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však výkony a služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu;
- léčebné výkony a služby, které jsou spojeny s odstraňováním následků nadměrného používání alkoholu, používání návykových látek a léků;
- kosmetická ošetření, lázeňské služby a rehabilitační procesy;
- preventivní očkování;
- léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde při válečných operacích jakéhokoliv druhu, při potlačování nepokojů nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
- léčení nemocí, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda, dále léčení nemocí a následků úrazů při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při klasickém nebo sjezdovém lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování. A při tréninku na takovéto závody a soutěže.
- léčení nemocí, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderného záření nebo ionizujícího záření, které je definováno příslušnými zákony;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly, seskoky padákem);
- léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských týmů a organizací, které vzniknou při záchranných akcích nebo akcích podobného charakteru uskutečněných na základě pověření záchranářské organizace;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly při účasti na motoristických soutěžích (a při kvalifikačních jízdách nebo při rallye) a při jízdě na tréninkových jízdách souvisejících s těmito soutěžemi;
- léčení nemocí, které vzniknou při účasti na expedicích na vrcholy vyšší než 6000 m stejně jako na expedicích, trecích a pobytech v Arktidě, Antarktidě nebo v Grónsku

Pojistná ochrana se u záchranných a pátracích akcí nevztahuje na:

- úrazy, které vzniknou při studijních a pracovních pobytech a při činnostech prováděných za odměnu nebo při jiné příležitostně výdělečné činnosti stejně tak jako na úrazy členů záchranných týmů, které vzniknou při záchranných akcích nebo při jiné podobné činnosti prováděné při výkonu povolání. Výjimku v tomto případě tvoří placená činnost horských vůdců (Bergführer a Schiführer), členů rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergsteigerverband), a turistických průvodců (podle rakouských norem);
- úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny jsou však úrazy při jízdě motorovými vozidly při cestách (i při nepřímých) na klubové akce a na srazy a při návratu z nich stejně tak jako při cestách na svazové nebo soukromé akce charakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, skitouring a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském nebo trekovém kole. Pojištěny jsou rovněž úrazy, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem;
- úrazy při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly, seskoky padákem). Pojištěny jsou však úrazy, které vzniknou při používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla);
- úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při klasickém nebo sjezdovém lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování. A při tréninku na takovéto závody a soutěže;
- úrazy nebo nemoci při účasti při expedicích a výstupech na vrcholy vyšší než 6 000 m, jakož i na expedicích, trecích a pobytech v Arktidě, Antarktidě a v Grónsku.

Poznámky:

Expedice - treky nejsou považovány za expedice a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje pojištění. Pokud jsou v rámci trekových akcí nabízeny jednodenní výstupy na vrcholy vyšší než 6 000 m, nejsou takovéto výstupy považovány za expedice.
Vrcholy vyšší než 6000 m – dle tarifu svět nad 6000 m platí pojistná ochrana také při vícedenních výstupech na vrcholy vyšší než 6000 m.
Antarktida, Arktida nebo Grónsko – pojištění do těchto oblastí nelze sjednat.

Informace a podklady: lze získat online na www.alpenverein.at/versicherung stejně jako u KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraß 23, A 6063 Rum, tel: +43 512 238300.
SOS Service 24 hodin nouzové volání
Pozor! Před převozem z ciziny do místa trvalého pobytu, převozem v zemi trvalého pobytu a před repatriací (nikoliv před pátrací nebo záchrannou akcí) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at (jinak bude za převoz uhrazena částka nejvýše 750 EURO).

POJISTITEL:
Europäische Reiseversischerung AG, Kratochwjlestraße 4, A 1220 Wien, sídlo Wien, Firmenbuch HG Wien FN 55418y, DVR-Nr. 0490083.registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže
spustili jsme nový on-line systém pro objednávky předplatného časopisů lidé&HORY a TURISTA

Partneři