NEHODA NEBO POJISTNÁ UDÁLOST - CO JE TŘEBA UČINIT A JAK POSTUPOVAT

NEHODA

- dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
- při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v AV (číslo průkazu AV)
- je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní zachranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
- postižený člen předkládá záchranářům průkaz AV
- následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen AV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem AV)

PÁTRACÍ NEBO ZÁCHRANNÁ AKCE

- za pátrací nebo záchrannou akci vystaví záchranářská organizace (Helikopterunternehmen, Rettungsair, ...) fakturu. Fakturu posílá organizace na adresu postiženého člena AV, která je uvedena v průkazu AV
- po obdržení faktury za pátrací nebo záchrannou akci postižený člen AV tuto fakturu zásadně neplatí
- fakturu by měl postižený člen AV ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci spolu s řádně vyplněným formulářem Schadenmeldung (na ALPY nebo na KNOX)

OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

- při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen AV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
- za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen AV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
- za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen AV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen AV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen AV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
- dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen AV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
- postižený člen AV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela

HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

- hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři SCHADENMELDUNG
- pro záchranné, pátrací akce, pro převozy z ciziny do místa trvalého pobytu při úrazu nebo nemoci, pro převozy zraněného/nemocného v zemi trvalého pobytu a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHAANDLUNGSKOSTEN zur Pol.Nr.: 2314/090774
- pro POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI platí nyní formulář Haftpflicht-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 2/81/39269171
- pro POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY platí formulář Rechtsschutz-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 1/66/22354750
- formuláře jsou zde ke stažení
- formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky

PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři Schadenmeldung je nutné přiložit:
1. v případě pátrací nebo záchranné akce originál faktury nebo faktur za tyto akce. Pokud ani po jednom měsíci faktura postiženému členovi AV nedorazí, je třeba vyplnit a odeslat formulář Schadenmeldung i bez faktury, neboť v některých případech posílá záchranářská organizace fakturu přímo na pojišťovnu
2. v případě ambulantního ošetření originály nebo kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události (Schadenmeldung) i IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
3. v případě pobytu v nemocnici originály nebo kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici, doloží doklady o provedené úhradě těchto výkonů a i v tomto případě uvede IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
- likvidace zbytku výdajů po linii AV (pojišťovna UNIQA, od 1.1.2015 Generali) probíhá až po dodání písemného vyjádření od zákonné zdravotní pojišťovny o výši likvidace výdajů za ošetření nebo pobyt v nemocnici
- lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny
- zaslaná dokumentace musí obsahovat očíslovaný seznam všech příloh

ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

- dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo na KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A 6063 Rum, AUSTRIA.
- pokud členové sekce Praha – Innsbruck (č. 608) pošlou výše uvedenou dokumentaci na ALPY, společnost ALPY zajišťuje poradenství a servis při vyřizování a likvidaci pojistné události, poskytuje informace o stavu vyřizování nehody; ALPY tento servis poskytuje pouze členům sekce Praha - Innsbruck (č.608), tj. těm, kteří jsou registrováni přes ALPENVEREIN.CZ, členům jiných sekcí sento servis neposkytujeme
- doporučujeme, aby si každý před odesláním dokumentace k likvidaci zhotovil kopie všech zasílaných dokladů

Důležitá informace pro všechny členy AV, kteří využívají a i v budoucnu budou využívat servis, který nabízí všem členům ALPENVEREIN.CZ společnost ALPY: při zasílání hlášení o nehodě vyplňte a zasílejte současně jednoduchý formulář PLNÁ MOC – VOLLMACHT. Tímto formulářem zplnomocňujete společnost ALPY k úplnému vyřizování veškerých vašich dotazů při likvidaci pojistných událostí. Toto opatření rozšiřuje spolupráci mezi ALPY a pojišťovenskou burzou KNOX.


SMRTELNÝ ÚRAZ

- je nutné nejprve kontaktovat Tyrol Air Ambulance (tel +43 512 22422, e-mail: taa@taa.at)
- budete-li organizovat převoz pozůstalého, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547)


POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi AV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....). Pokud by postižený člen AV při úrazu v ČR byl např. nezaměstnaný tj. neplatil zákonné zdravotní pojištění, pak likvidace výdajů za lékařské výkony nebo za pobyt v nemocnici může proběhnout po linii OEAV.
Dojde-li při úrazu člena AV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen AV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

na webu MFA byl zveřejněn nabitý program
nový web, on-line rezervace vstupenek se slevou, finální program již brzy ...
ceny na rok 2018, akce pro nové členy od 1.9.2017
David Lama, Peter Habeler, filmové premiéry, odborný kongres...
Ve středu 21. června 2017 se v hotelu Petr v Praze 5 uskutečnilo slavnostní shromáždění nově vzniklého Českého odboru Slovinského planinského družstva 2017.

Partneři